این ربات براساس کلماتی که توسط کاربر تعیین میشود هر ۱۰ دقیقه یا بیشتر که این هم جزء آپشن های این ربات هست توسط کاربر تعیین میشود تمام ترند های آن کلمه در یک یا ۴ ساعت گذشته را از گوگل دریافت میکند و برای کاربر قابل نمایش میگردد